Menu:

Return to Indian Humor

Buffalo Dance by Sharol Graves

Sharol Graves (Shawnee, b. 1953)

BUFFALO DANCE 1986
silk-screen print
26" x 34"